วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

วันที่ 31 มกราคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน ได้ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรควัณโรค ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยการ X-Ray ปอด จำนวน 201 ราย การดำเนินงานสำเร็จด้วยดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น